W&S Detachering - Privacyverklaring

Privacyverklaring

W&S Detachering B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. W&S Detachering B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als W&S Detachering B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Website & Cookies

U kunt de website van W&S Detachering bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken, mits u geen formulieren invult. Wel verzamelen wij bij ieder bezoek geanonimiseerde statistieken over uw surfgedrag op onze website om deze te kunnen verbeteren. Op basis van deze gegevens kunnen wij u niet als individu identificeren. Wij verwerken deze gegevens met Google Analytics waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die wij op uw schijf opslaan. Er worden door de website van W&S Detachering 2 typen cookies gebruikt:Functionele cookies worden gebruikt om u in staat te stellen om uw voorkeuren in te kunnen stellen en uw inloggegevens op te slaan.Analytische cookies worden gebruikt om geanonimiseerd surfgedrag op de website van W&S Detachering te kunnen bijhouden met behulp van Google Analytics. Hierbij wordt uw IP-adres geanonimiseerd.

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten en opdrachtgevers

W&S Detachering verzamelt persoonsgegevens zodra u bij ons solliciteert of wanneer u gegevens achterlaat via de formulieren op onze website. Eventueel raadplegen wij gegevens van sollicitanten indien die geplaatst zijn op werk gerelateerde websites en social media. In dat geval benaderen wij deze sollicitanten met de vraag of zij via W&S Detachering willen solliciteren en wijzen wij hen op de algemene voorwaarden en deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens van sollicitanten en opdrachtgevers worden door W&S Detachering B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • om te kunnen beoordelen of sollicitanten geschikt en beschikbaar zijn voor de openstaande vacatures van W&S Detachering B.V.
 • om sollicitanten te kunnen voorstellen aan potentiële opdrachtgevers.
 • het bijhouden van personeels- en salarisadministratie.
 • het vaststellen van arbeids en opdrachtovereenkomsten tussen W&S Detachering B.V., opdrachtgevers en sollicitanten.
 • het naleven van wettelijke verplichtingen rondom arbeidsovereenkomsten, waaronder identificatie, sociale zekerheid, fraudebestrijding en arbeidswetgeving.
 • om sollicitanten en opdrachtgevers toegang te kunnen verlenen tot de besloten digitale administratieomgevingen van de website waar urenadministratie en personeelsgegevens bijgehouden worden.

Grondslagen voor het verwerken van deze persoonsgegevens zijn:

 • Het aanbieden van sollicitanten bij opdrachtgevers;
 • Het tot stand brengen en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten;
 • Het onderhouden van zakelijke contacten met sollicitanten en opdrachtgevers.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan W&S Detachering B.V. de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Nationaliteit;
 • Functie;
 • Gegevens over opleidingen, trainingen en werkervaring;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Gegevens over ziekte- en verzuim;
 • Referenties en getuigschriften;
 • Pasfoto’s;
 • Kopie-ID;
 • Kopie werkvergunning;
 • Kopieverblijfsvergunning;
 • Kopie VAR-verklaring;
 • Salarisgegevens;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

W&S Detachering B.V. verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als zij daar wettelijk verplicht toe zijn, wanneer zij dit noodzakelijk achten voor het uitvoeren van een arbeidsovereenkomst of wanneer daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

De persoonsgegevens van sollicitanten worden door W&S Detachering B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van:

 • twee jaar na de looptijd van een arbeidsovereenkomst;
 • vijf jaar na het laatste contact in de database van sollicitanten;
 • vijf jaar na het laatste contact in de CRM-database voor opdrachtgevers en andere relaties;
 • in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij verstrekken persoonsgegevens aan de volgende partijen:

 • De leverancier van onze websitesoftware;
 • De leverancier van ons CRM-systeem;
 • Bedrijven waarmee wij een opdrachtovereenkomst aangaan;
 • Onze accountant voor de salarisadministratie.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens W&S Detachering B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en sterk wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

W&S Detachering kan deze privacyverklaring te allen tijde aanpassen naar de meest actuele situatie en wet- en regelgeving. De meest actuele versie van de privacyverklaring is altijd via de website van W&S Detachering te raadplegen.

Vragen?

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via:

W&S Detachering B.V.

Hofweg 1

3208 LE Spijkenisse
info@w-sdetachering.nl

Social Media

Blijf op de hoogte van aangeboden vacatures en kandidaten.